زیندەزانى

بۆ پۆلی ١٢

مامۆستا: ڕۆژگار حەسەن مەجید

 

Course Curriculum

بەندی ١ - پەیکەرە کۆئەندام و ماسولکە کۆئەندام
وانه‌ی یه‌كه‌م FREE 00:21:00
وانه‌ی دووه‌م 00:23:00
وانه‌ی سێهه‌م 00:26:00
وانه‌ی چواره‌م 00:31:00
وانه‌ی پێنجه‌م 00:24:00
وانه‌ی شه‌شه‌م 00:32:00
بەندی ٢ - کۆئەندامی سوڕان و کۆئاندامی هەناسە
وانه‌ی حه‌وته‌م 00:23:00
وانه‌ی هه‌شته‌م 00:23:00
وانه‌ی نۆهه‌م 00:34:00
وانەی دەیەم 00:29:00
وانەی یازدەیەم 00:28:00
وانەی دوازدەیەم 00:28:00
زیندەزانی وانەی ١٣ 00:26:00
زیندەزانی وانەی ١٤ 00:29:00
بەندی ٣ - بەرگرییە کۆئەندامەکانی لەش
زیندەزانی وانەی ١٥ 00:29:00
زیندەزانی وانەی ١٦ 00:33:00
زیندەزانی وانەی ١٧ 00:33:00
زیندەزانی وانەی ١٨ 00:25:00
زیندەزانی وانەی ١٩ 00:32:00
زیندەزانی وانەی ٢٠ 00:20:00
زیندەزانی وانەی ٢١ 00:21:00
بەندی ٤ - دەمارە کۆئەندام و هەستە ئەندامەکان
زیندەزانی وانەی ٢٢ 00:30:00
زیندەزانی وانەی ٢٣ 00:35:00
زیندەزانی وانەی ٢٤ 00:38:00
زیندەزانی وانەی ٢٥ 00:20:00
زیندەزانی وانەی ٢٦ 00:18:00
زیندەزانی وانەی ٢٧ 00:25:00
زیندەزانی وانەی ٢٨ 00:31:00
زیندەزانی وانەی ٢٩ 00:34:00
زیندەزانی وانەی ٣٠ 00:20:00
بەندی ٥ - کوێرە رژێنە کۆئەندام
زیندەزانی وانەی ٣١ 00:24:00
زیندەزانی وانەی ٣٢ 00:25:00
زیندەزانی وانەی ٣٣ 00:19:00
زیندەزانی وانەی ٣٤ 00:26:00
زیندەزانی وانەی ٣٥ 00:29:00
زیندەزانی وانەی ٣٦ 00:29:00
بەندی ٦ - کۆئەندامی زاوزێ
زیندەزانی وانەی ٣٧ 00:27:00
زیندەزانی وانەی ٣٨ 00:16:00
زیندەزانی وانەی ٣٩ 00:18:00
زیندەزانی وانەی ٤٠ 00:25:00
زیندەزانى وانەی ٤١ 00:25:00
زیندەزانى وانەی ٤٢ 00:14:00
زیندەزانى وانەی ٤٣ 00:15:00
بەندی ٧ - بنەماکانی بۆماوەزانی
زیندەزانی بەندی ٧-وانەی ١ 00:21:00
زیندەزانی بەندی ٧ – وانەی ٢ 00:21:00
زیندەزانی بەندی ٧ – وانەی ٣ 00:22:00
زیندەزانی بەندی ٧ – وانەی ٤ 00:22:00
زیندەزانی بەندی ٧ – وانەی ٥ 00:16:00
زیندەزانی بەندی ٧ – وانەی ٦ 00:20:00
زیندەزانی بەندی ٧ – وانەی ٧ 00:25:00
زیندەزانی – بەندی ٧ – وانەی ٨ 00:21:00
بەندی ٨ - ناووکە ترشەکان و دروستبوونی پرۆتین
بەندی ٨ – وانەی ١ 00:24:00
بەندی ٨ – وانەی ٢ 00:11:00
بەندی ٨ – وانەی ٣ 00:15:00
بەندی ٨ – وانەی ٤ 00:16:00
بەندی ٨ – وانەی ٥ 00:24:00
بەندی ٨ – وانەی ٦ 00:24:00
بەندی ٨ – وانەی ٧ 00:23:00
بەندی ٨ – وانەی ٨ 00:13:00
بەندی ٩ -
زیندەزانی بەندی ٩ – وانەی ١ 00:25:00
زیندەزانی بەندی ٩ – وانەی ٢ 00:27:00
زیندەزانی بەندی ٩ – وانەی ٣ 00:26:00
زیندەزانی بەندی ٩ – وانەی ٤ 00:18:00
زیندەزانی بەندی ٩ – وانەی ٥ 00:20:00
Apply for Course
  • 371 Days
239 STUDENTS ENROLLED
Ferge Organisation © 2015